PDA Bullying en línea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030

L'ODS 16 ‘Pau, Justícia i Institucions Sòlides’ cerca promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l'accés a la justícia per a tots i construir a tots els nivells institucions eficaces i inclusives que rendeixin comptes. D'aquesta manera, se centra en reduir de manera significativa totes les formes de violència. En aquest sentit, és important prevenir, detectar i actuar en relació amb l'assetjament a les escoles perquè tots els/es nens/es i joves tinguin igualtat de drets i una educació lliure de violència.

Aquest és precisament l'objectiu principal perseguit amb PDA Bullying, amb un enfocament comunitari orientat a dotar a les institucions d'eines i recursos per a l'abordatge de la violència que integrin una mirada de benestar i ajudin a donar una resposta integral a aquesta problemàtica.

Un aspecte prioritari del pla d'acció de l'Agenda 2030 és la protecció dels nens, des d'un plantejament integral i reformista de la legislació de protecció a la infància, reforçant els instruments dels poders públics en la prevenció i lluita contra la violència infantil. Per això, el Codi de bones pràctiques que plantegem des de la plataforma col·laborativa PDA Bullying es basa en un protocol propi que proposa vuit fases d'aplicació que poden resultar en si mateixes un sistema de verificació d'altres protocols aplicats a nivell territorial en les Comunitats Autònomes i/o municipis, tant del bullying, com d'altres formes de maltractament. Totes aquestes dimensions han de ser abordades des dels protocols, abordar-les totes permet obrir i tancar un circuit PDA de manera integral.

El codi estableix un primer bloc de quatre indicadors de “Promoció” que centren tot el relatiu al marc normatiu i al context sobre el qual es construeix la base de totes les estratègies i metodologies a aplicar i posar en pràctica, amb elements clau com el Pla de Convivència i la documentació que regula l'activitat dels centres educatius: projecte educatiu de centre, normes de règim intern, etc., generant intercanvi de bones pràctiques entre l'Administració. Aquí cobra especial rellevància la recent aprovació de la Llei orgànica de protecció integral a la infància i l'adolescència davant la violència (LOPIVI), amb totes les implicacions que suposa per a l'àmbit que ens ocupa, incorporant elements clau com la promoció de les Competències Digitals de la comunitat educativa i la figura del Coordinador de benestar/Delegat de Protecció.

El pla d'acció de l'Agenda 2030 també incideix en la importància de contribuir a reparar el mal causat, és per això que les bones pràctiques han de contemplar aquest aspecte. Això es veu reflectit en el nostre Codi de Bones Pràctiques, que en l'apartat d'“Actuació” fa referència a l'“Enfocament restauratiu, de no discriminació i apreciació de la diversitat, i de creixement personal”, així com a la necessitat d'“Acompanyar la reparació del dolor i la restauració del benestar des de les pròpies competències”.

La perspectiva comunitària ve donada per la suma de suports institucionals i la cerca de consens en aquest àmbit, a través de la figura de les entitats adherides. Això ens permet establir relació entre les entitats i generar sinergies amb processos co-creatius, maximitzar l'impacte de les accions i iniciatives, aprofitament de recursos compartits, etc. En definitiva, creant una comunitat que treballi en xarxa de manera eficient, tal com apunta el citat ODS 16, però també en sintonia amb uns altres ODS com són:

  • 4 ‘Garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge permanent per a tots’, en relació amb la reducció de la taxa d'abandó prematur i la inversió per a garantir centres educatius lliures de violència.
  • 5 ‘Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar a totes les dones i les nenes’ atès que el propi codi de bones pràctiques té en compte la perspectiva de gènere (gràcies a la contribució d'entitats especialitzades com és el cas de NUS Cooperativa, , així com aspectes específics rellevants com són la  violència de control o la LGTB-fòbia). Precisament, les entitats gestores de la plataforma realitzen accions alineades amb aquest objectiu. La Fundación Aprender a Mirar i la Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya disposen d'un programa especialitzat per posar fi a les formes de discriminació, estereotips de gènere i violència de control, abordant aspectes clau com la hipersexualizació en la xarxa, la pornovenjança i la seva relació amb tipus de violències en línia, tal com recull l'estudi “Violència viral” a càrrec de Save The Children (sexting sense consentiment, sextorsió, violència en línia en la parella o exparella o exposició involuntària a material sexual i/o violent). Per la seva part, a través d'Equip SEER hem col·laborat en l'elaboració d'una Guia per a l'abordatge del sexisme i l'assetjament lgtbifòbic a les escoles en col·laboració amb Fil a l’Agulla (entidad adherida) i l'Associació Candela, en relació amb la perspectiva de l'assetjament per motius de discriminació LGTBI, a partir d'un encarrec del Departament de Promoció dels Drets de les Dones i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, a la qual aportem mirada d'actius i factors protectors (fugint de l'habitual enfocament victimizador i de factors de risc).
  • 10 ‘Reduir la desigualtat als països i entre ells’, ja que un dels objectius és reduir la desigualtat causada per motius com el sexe, edat, discapacitat, raça, ètnia o religió, i en aquest àmbit ens referim a les violències motivades per odi i discriminació (especial atenció al ciberbullying i al ‘hate speech’ que prolifera en la xarxa) i les característiques específiques de cada col·lectiu afectat. La perspectiva comunitària ens permet incidir en la protecció social de col·lectius minoritaris en risc i l'adhesió d'entitats que els representen, a fi que participin activament en la plataforma.
  • 17 'Aliança per aconseguir els objectius', és necessària una coordinació entre tots els agents implicats, no sols les entitats del sector, sinó la pròpia Administració Pública i els centres educatius. Volem alinear les necessitats existents amb els actius i recursos que permetin donar cobertura als indicadors definits. El Programa suposa una plataforma inclusiva amb caràcter general, en la qual sumar efectius i focalitzar-los per al treball en xarxa de manera eficaç.

 

Publicat: 30 de setembre de 2021

Autor: Àlex Estébanez