Reptes de la Llei Orgànica de protecció integral a la infància i l’adolescència davant de la violència (LOPIVI)

Analitzem les implicacions que té aquesta nova Llei Orgànica de protecció integral a la infància i l’adolescència davant de la violència que ha estat definitivament aprovada al Congrés dels Diputats el 20 de maig de 2021. Contempla l’obligatorietat d’un pla de convivència a tots els centres educatius (independentment de la titularitat del centre), protocols d’actuació davant d’indicis d’abús, maltractament, assetjament escolar, ciberassetjament i altres violències, promoció de les competències digitals de la comunitat educativa i la figura del coordinador de benestar.

Enllaç BOE Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia

El projecte de Llei Orgànica de protecció integral a la infància i l’adolescència davant de la violència ha estat aprovat pel Congrés dels Diputats i el 12 de maig del 2021 va ser aprovat al Senat. El 20 de maig de 2021 ha estat aprovada ja amb les últimes esmenes incorporades. El 4 de juny va ser publicada al BOE, i 20 dies després de la seva publicació comença la seva vigència, per tant, el curs 2021-22 començarà amb força novetats fruit d’aquesta nova llei LOPIVI.

És a dir, el 25 de juny queda aprovada definitivament la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència i es dona un termini de 6 mesos per adaptar-se al seu compliment (el 25 de desembre de 2021 és la data límit).

Respecte al bullying o assetjament escolar, la nova Llei Orgànica de protecció integral de la infància i l’adolescència davant la violència, ha establert juntament amb l’obligatorietat d’un pla de convivència a tots els centres educatius (independentment de la titularitat del centre), la necessitat de protocols d’actuació davant d’indicis d’abús, maltractament, assetjament escolar, ciberassetjament, violència domèstica, i qualsevol altra forma de violència. Aquesta nova llei regula les competències digitals de la comunitat educativa, inclou per primer cop també la figura del coordinador de benestar.

Aquestes obligacions es detallen als articles corresponents al Capítol IV:

 • Principis de l'organització educativa
 • Supervisió de la contractació dels centres educatius
 • Formació en matèria de drets, seguretat i responsabilitat digital
 • Protocols d'actuació
 • Coordinador o Coordinadora de benestar i protecció.

En relació amb el pla de convivència, a l’article 29 es concreta que:

 • Recollirà els codis de conducta consensuats entre el professorat que exerceix funcions de tutor/a, els equips docents i l'alumnat davant situacions d'assetjament escolar o davant qualsevol altra situació que afecti la convivència en el centre educatiu, amb independència de si aquestes es produeixen en el propi centre educatiu o si es produeixen, o continuen, a través de les tecnologies de la informació i de la comunicació.
 • El Claustre del professorat i el Consell Escolar tindran entre les seves competències l'impuls de l'adopció i seguiment de mesures educatives que fomentin el reconeixement i protecció dels drets de les persones menors d'edat davant qualsevol forma de violència.
 • Les administracions educatives vetllaran pel compliment i aplicació dels principis recollits en aquest capítol. Així mateix, establiran les pautes i mesures necessàries per a l'establiment dels centres com a entorns segurs i supervisaran que tots els centres, independentment de la seva titularitat, apliquin els protocols preceptius d'actuació en casos de violència.

En relació amb els protocols, a l’article 32 s’ha incorporat una novetat, fruit del procés d’esmenes:

 • Es duran a terme actuacions de difusió dels protocols elaborats i formació especialitzada dels professionals que intervinguin, a fi que comptin amb la formació adequada per a detectar situacions d'aquesta naturalesa.

 

Què haurà de quedar recollit al pla de convivència dels centres educatius amb l’aprovació d’aquesta llei?

 • L’adquisició d’habilitats, formació de la comunitat educativa, la promoció de la bona convivència, i la resolució pacífica de conflictes pel personal del centre, l’alumnat i la comunitat educativa.
 • Els codis de conducta entre el professorat que exerceix les funcions de tutor/a, els equips docents, i l’alumnat davant de situacions d’assetjament escolar tant si es produeixen dins del centre, com si es produeixen a través de les xarxes socials.

Aquests plans de convivència i els protocols  d’actuació hauran de ser aplicats a tots els centres educatius independentment de la seva titularitat, i hauran de ser avaluats periòdicament amb l’objectiu de valorar la seva eficàcia. Per tal que tota la comunitat educativa conegui aquests protocols, es realitzaran formacions per part de professionals.

 

Què suposarà la nova figura del coordinador o coordinadora de benestar i protecció?

A tots els centres educatius hi haurà d’existir la figura del coordinador/a de benestar i protecció. Serà present en tots els centres escolars, siguin públics, concertats o privats, segons s'estipuli en cada comunitat autònoma. Les funcions d’aquest coordinador o coordinadora de benestar seran:

 • Promoure plans de formació sobre prevenció i detecció en la seva fase més avançada, i aquestes formacions seran tant per a l’alumnat com per al professorat com per a les famílies.
 • Identificar-se davant dels/de les alumnes, del professorat i de les famílies com a referent principal per a les comunicacions relacionades amb possibles casos de violència al centre.
 • Promoure mesures que assegurin el màxim benestar per als infants i adolescents
 • Fomentar entre el personal del centre i l'alumnat la utilització de mètodes alternatius de resolució pacífica de conflictes.
 • Informar el personal de centre sobre els protocols en matèria de prevenció i protecció de qualsevol forma de violència existents a la seva localitat o comunitat autònoma.
 • Fomentar el respecte als alumnes i les alumnes amb discapacitat o qualsevol altra circumstància d'especial vulnerabilitat o diversitat.
 • Coordinar amb la direcció de centre educatiu el pla de convivència.
 • Promoure, en aquelles situacions que suposin un risc per a la seguretat de les persones menors d'edat, la comunicació immediata per part de centre educatiu a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.
 • Promoure, en aquelles situacions que puguin implicar un tractament il·lícit de dades de caràcter personal de les persones menors d'edat, la comunicació immediata per part de centre educatiu a les Agències de Protecció de Dades.
 • Fomentar que al centre educatiu es porta a terme una alimentació saludable i nutritiva que permeti als nens, nenes i adolescents, especialment els més vulnerables, portar una dieta equilibrada.

Aquesta nova figura professional rebrà la formació pertinent per a ocupar-se de canalitzar qualsevol cas d'agressió cap a la infància, aconseguir un bon tracte, fomentar la resolució pacífica del conflicte, acompanyament del nen en el seu procés de recuperació de l'agressió, etc. Des dels centres també podrà detectar la violència familiar en el cas d'aquells nens que arribin a les aules amb senyals de sospita. D'igual manera, en els centres esportius es disposarà de la figura del Delegat de Protecció. Algú de confiança per als menors que pot desenvolupar també altres funcions i/o assumir-les entre més d'una persona.

Cal destacar també les obligacions que recauen sobre l’administració pública, com les referides tant a l’esmentat article 31. Formació en matèria de drets, seguretat i responsabilitat digital com a l’Article 43. Ús segur i responsable d’Internet:

 1. Les administracions públiques desenvoluparan campanyes d'educació, sensibilització i difusió dirigides als nens, nenes i adolescents, famílies, educadors i altres professionals que treballin habitualment amb persones menors d'edat sobre l'ús segur i responsable d'Internet i les tecnologies de la informació i la comunicació, així com sobre els riscos derivats d'un ús inadequat que puguin generar fenòmens de violència sexual contra els nens, nenes i adolescents com el ciberbullying, el grooming, la ciberviolència de gènere o el sexting, així com l'accés i consum de pornografia entre la població menor d'edat.

Així mateix, fomentaran mesures d'acompanyament a les famílies, reforçant i donant suport al rol dels progenitors a través del desenvolupament de competències i habilitats que afavoreixin el compliment de les seves obligacions legals i, en particular, les establertes en l'article 84.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 1. Les administracions públiques posaran a la disposició dels nens, nenes i adolescents, famílies, personal educador i altres professionals que treballin habitualment amb persones menors d'edat un servei específic de línia d'ajuda sobre l'ús segur i responsable d'Internet, que ofereixi als usuaris assistència i assessorament davant situacions potencials de risc i emergència de les persones menors d'edat en Internet.
 2. Les administracions públiques hauran d'adoptar mesures per a incentivar la responsabilitat social de les empreses en matèria d'ús segur i responsable d'Internet per la infància i l'adolescència.

Així mateix, fomentaran en col·laboració amb el sector privat que l'inici i desenvolupament d'aplicacions i serveis digitals tingui en compte la protecció a la infància i l'adolescència.

4. Les campanyes institucionals de prevenció i informació han d'incloure entre els seus objectius la prevenció sobre continguts digitals sexuals i/o violents que poden influir i ser perjudicials per a la infància i adolescència.

 

Documento sobre el que es realitza aquesta anàlisi (Congrés dels Diputats, 14 d'abril de 2021):

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-22-4.PDF

Text complet de la nova Llei (BOE, les referències a alguns articles ha canviat de número, si bé el contingut es manté):

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9347.pdf

 

Guies de suport per a la comprensió de les obligacions derivades de la LLei:

Guía para familias sobre la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (UNICEF)

Guía sobre la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Plataforma de Infancia, Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas, Proyecto Holistic)

 

Webinars i conferències:

 

Publicat: 5 de maig de 2021

Actualitzat: 8 d'agost de 2022