Protocol 

El Protocol PDA Bullying proposa vuit fases d'aplicació que poden esdevenir en si mateixes un sistema de verificació d'altres protocols, tant de bullying, com d'altres formes de maltractament. Totes aquestes dimensions s'han d'abordar des dels protocols, abordar-les totes permet obrir i tancar un circuit PDA de forma integral.

Les dimensions d’acció són (Equip SEER, 2017):

PREVENCIÓ

4

PROVENCIÓ:

Educar el desenvolupament d’estratègies que donin resposta als conflictes des dels propis potencials (habilitats, capacitats, fortaleses, etc.).

SENSIBILITZACIÓ:

Prendre consciència des del sentir-se i sentir a l’altre per veure la importància del fenomen Bullying a la societat i el valor que te dins el grup.

DETECCIÓ

 

OBSERVACIÓ:

Conjunt d’eines (moltes d’elles preventives) que serveixen per reconèixer un problema o dificultat del sistema (persona, grup, institució).

DIAGNÒSTIC:

Lectura de signes (mesurables) i símptomes (percepció) per obtenir un enfocament cap al benestar.

TIPIFICACIÓ:

Classificació de la situació (realitat objectiva + realitat subjectiva) segons els tipus de violències rebudes i la situació de maltractament que generen. Definició d’objectius pedagògics.

ACTUACIÓ

 

ATURAR LA VIOLÈNCIA + PROTEGER IMPLICATS/DES:

Processos i accions destinades a cessar la violència, així com a la protecció de la persona en situació de víctima (no revictimització), la persona en rol d’agressor/a (no criminalització) i les persones en rol d’espectadors/es (no perjudici).

ACTIVAR ESPECTADOR/A + IMPLICAR A LA RESOLUCIÓ:

Activar tots els nivell d’acció (institució, grup, individu) cap a l’objectiu benestar i implicar a tots els agents en les estratègies de resolució que permetin sanar el sistema.

REPARAR DOLOR + RESTAURAR BENESTAR:

Afavorir en tots els nivells d’acció i tots els agents implicats/des espais de reflexió que permetin observar el dolor des del benestar sentit, restablint així la força, la voluntat i la motivació per la felicitat.

 

Circuit

 

 

Publicat: 14 de març de 2019
Autoria: Ramiro A. Ortegón i Oriol Julià