Protocol 

Les dimensions d’acció del Protocol PDA Bullying són n (Equip SEER, 2017):

PREVENCIÓ

4

PROVENCIÓ:

Educar el desenvolupament d’estratègies que donin resposta als conflictes des dels propis potencials (habilitats, capacitats, fortaleses, etc.).

SENSIBILITZACIÓ:

Prendre consciència des del sentir-se i sentir a l’altre per veure la importància del fenomen Bullying a la societat i el valor que te dins el grup.

DETECCIÓ

 

OBSERVACIÓ:

Conjunt d’eines (moltes d’elles preventives) que serveixen per reconèixer un problema o dificultat del sistema (persona, grup, institució).

DIAGNÒSTIC:

Lectura de signes (mesurables) i símptomes (percepció) per obtenir un enfocament cap al benestar.

TIPIFICACIÓ:

Classificació de la situació (realitat objectiva + realitat subjectiva) segons els tipus de violències rebudes i la situació de maltractament que generen. Definició d’objectius pedagògics.

ACTUACIÓ

 

ATURAR LA VIOLÈNCIA + PROTEGER IMPLICATS/DES:

Processos i accions destinades a cessar la violència, així com a la protecció de la persona en situació de víctima (no revictimització), la persona en rol d’agressor/a (no criminalització) i les persones en rol d’espectadors/es (no perjudici).

ACTIVAR ESPECTADOR/A + IMPLICAR A LA RESOLUCIÓ:

Activar tots els nivell d’acció (institució, grup, individu) cap a l’objectiu benestar i implicar a tots els agents en les estratègies de resolució que permetin sanar el sistema.

REPARAR DOLOR + RESTAURAR BENESTAR:

Afavorir en tots els nivells d’acció i tots els agents implicats/des espais de reflexió que permetin observar el dolor des del benestar sentit, restablint així la força, la voluntat i la motivació per la felicitat.

 

Circuit