Abordatge integral 

L’abordatge de l’assetjament que plantegem des de la Plataforma PDA Bullying es compren des d’una mirada Salutogènica, una mirada de Psicologia i Salut Positiva que compren aquest tipus de conflicte com a una oportunitat pel desenvolupament de les persones, els grups i les institucions.

No promovem la mirada #contraelbullying, al contrari, fomentem la mirada de #superarelbullying. Una proposta que no pretén generar una nova lluita sinó un desenvolupament comunitari que ens permeti anar per davant de la violència per poder abordar-la de forma integral.

Ens situarem amb una mirada ample, una mirada d’actius de benestar. Els actius són qualsevol recurs que sosté i potencia el benestar (Morgan i Ziglio, 2007). Aquest esdevé l'enfocament que ens permet donar resposta integral al Bullying i altres formes de maltractament afavorint l’aprenentatge en l’acció i valorant les bones pràctiques necessàries per prevenir, detectar i actuar.

 

PROVENCIÓ

(Actius de Benestar i Factors protectors)

SENSIBILITZACIÓ

(Mirada del Problema i Factors de Risc)

 

Superar el Bullying des de la prevenció implica observar tots els nivells de l’abordatge amb mirada global, contemplar a tots i totes les participants d’una situació d’assetjament:

  

Per apropar-nos a la gestió integral de l’assetjament, des de la resposta que podem donar com a entitats i equips, i fins a la gestió més interna de cada persona, donem importància a un model d’abordatge des de la perspectiva del desenvolupament socioemocional. Anem a la base, el motor de l’emoció!

 

La gestió emocional és la capacitat per a transformar i transcendir positivament les situacions emocionals que poden generar un desequilibri intern i del conjunt de persones que conformen un grup o sistema (classe, grup, equip, etc.).

Definició Equip SEER

 

Optem, ja que és una qüestió d’opcions, per un enfocament positiu davant del ‘bullying’ a tots els nivells. Creiem possible poder treballar en prevenció, detecció, i actuació des d’aquesta perspectiva generadora de salut. Integrem a les propostes de la Plataforma el desenvolupament d’habilitats socioemocionals en el propi creixement personal per la prevenció, en la valoració del benestar en la detecció, i en la reparació restaurativa en l’actuació.

 

Prevenció Maltractament

Et presentem el “Model SEER de Prevenció Integral del Maltractament”. Aquest model, a més de partir de la mirada d’actius, contempla el Bullying des d’una mirada d’ampli abast que dona idees claus per a la prevenció des de la implementació d’elements en Formació, Desenvolupament Socioemocional, Desenvolupament moral, Observació activa amb vies de comunicació obertes, i sensibilització.

 

 

És molt important que totes aquelles accions en prevenció que desenvolupem al nostre servei o equipament les integrem dins d’una estratègia clara, en coherència amb els nostre Pla de Convivència i la nostra mirada educativa.

 

FORMACIÓ

La comunitat educativa ha de formar-se específicament envers l’assetjament, en concret i amb especial interès: Les famílies,  l’entorn de lleure educatiu i personal de serveis, i el professorat.

Haig de tenir present 3 factors claus en la formació:

 1. Què és i què no és Bullying.
 2. Acompanyament davant la violència a tots els agents implicats
 3. Integració d’eines i recursos per a la:
  • Prevenció
  • Detecció
  • Actuació

A més a més serà necessari poder tenir presents:

 • Ciutadania digital: Desenvolupar la identitat digital en la seva forma més saludable a la vegada que conèixer el funcionament de les tecnologies i dels riscos i perills del món virtual.
 • Assetjament i vies digitals (ciberassetjament): Conèixer implicacions de la violència i en la identitat digital.
 • Odi i discriminació: Intolerància, sexisme, xenofòbia, etc. a les aules.
DESENVOLUPAMENT SOCIOEMOCIONAL

La comunitat educativa ha de poder treballar el seu creixement personal, en relació a l’acompanyament de processos individuals i de grup, en especial: Les famílies, el professorat, els professionals d’entorns de lleure educatiu, així com el personal de serveis, i l’alumnat.

Haig de tenir present 3 factors claus de desenvolupament socioemocional:

 1. Autoconeixement (Autoestima, autoimatge i autoconcepte) i consciència (sentir emocions),
 2. Objectiu Benestar: Treball d’elecció personal des de la mirada interior cap a la felicitat (tranquil·litat, plenitud, pau, serenitat) i la convivència (respecte, tolerància, ajuda, col·laboració...).
 3. Actitud responsable: Activar elements claus que ajudin a donar resposta a les realitats de les relacions entre les persones.
DESENVOLUPAMENT MORAL

La comunitat educativa ha de poder treballar l’evolució de la seva escala moral en relació directa cap al benestar global. És imprescindible un treball específic amb les famílies, el professorat, els professionals d’entorns de lleure educatiu, així com el personal de serveis, i l’alumnat.

Haig de tenir present 2 factors claus de desenvolupament socioemocional:

 1. Evolució del grau de comprensió moral a través d’ampliar la pròpia escala de valors i els valors de grup.
 2. Reforçar des de la mirada de valors l’enfocament cap al benestar individual i comunitari.
OBSERVACIÓ VIES DE COMUNICACIÓ

Des de l’entorn educatiu s’ha de poder treballar àmpliament elements propis de la detecció, però que són imprescindibles en clau preventiva. Obrir vies de comunicació i establir dinàmiques d’observació continuades és clau per poder conèixer la realitat de l’alumnat i poder-ne actuar. Aquesta observació activa s’ha de realitzar des de  les famílies, el professorat, els professionals d’entorns de lleure educatiu, així com el personal de serveis, i l’alumnat.

SENSIBILITZACIÓ

Des de l’entorn educatiu s’ha de poder parlar de tots aquells elements que ens allunyen del benestar, sobretot en relació a la violència. Les famílies, el professorat, així com el personal de serveis, i l’alumnat s'han de preparar. També ha de poder realitzar-se un treball de fons en l’evolució de la pedagogia de lleure i l’ús de les arquitectures dels espais.

Haig de tenir present 3 factors claus de sensibilització:

 1. Estar al dia dels protocols i els circuits a seguir en casos de violència.
 2. Obtenir eines per donar resposta davant situacions que trenquin lleument o greu la convivència.
 3. Donar resposta al Bullying, que és un fenomen de grup, des del grup.

Publicat: 14 de març de 2019
Autoría: Ramiro A. Ortegón y Oriol Julià