Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

L'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva és un espai de participació públic-privat on PDA Bullying forma part de les Xarxes de Drets dels Infants i de Prevenció en l'ús de les TIC per adolescents i joves, sent-ne una de les entitats impulsores a través de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya (entitat gestora).

www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/

L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva és l’espai de participació, de cooperació publico-privada i d’acció conjunta entre institucions i organitzacions de la ciutat que treballen per construir una Barcelona més inclusiva i amb major qualitat de vida per a totes les persones.

En definitiva, és un espai compartit entre el govern de la ciutat i la societat civil per a la inclusió social.

La finalitat de l’acord és incrementar el capital social de la ciutat, és a dir, la seva capacitat d’organització i actuació conjunta. I ho fa mitjançant la promoció de la cooperació i l’articulació de xarxes d’acció per avançar en la construcció plural i democràtica d’un bé comú primordial: la inclusió social.