Projecte Escolta'm (Tutoria personalitzada)

El projecte proposa personalitzar l’escola amb un pla d’intervenció educativa que estableixi una vinculació educativa positiva entre el tutor i l’alumne, i que proporcioni a tot l’alumnat factors promotors que els reconeguin i acompanyin en el seu creixement per anar aconseguint cotes de seguretat personal que l’ajudin a desenvolupar-se de forma integral i satisfactòria. Suport als centres educatius, en l’àmbit de l’acció tutorial, per a una millora de la cohesió social i de l’aprenentatge.

https://projecteescoltam.webnode.cat/

El projecte escolta’m és un projecte impulsat i coordinat des de l’ICE de la UB, que aquests darrers anys ha crescut exponencialment, com podem veure en el nombre de persones que hi participen (més de 16.000 alumnes d’infantil, primària i secundària el curs 2015-16). Hi participen més de 800 mestres i professors. Estan adherides al projecte i es fa el seguiment en més de 70 centres educatius d’infantil, primària i  secundària.

El projecte està impulsat per una xarxa de persones que actuen com a referents de centre o referents de projecte. Tècnics dels diferents Serveis Educatius (CRPs, SEETDIC i EAPs) del Departament d'Ensenyament implicats en la formació, l'acompanyament i gestió. Implicació d'ICE de Lleida, l'ICE de Girona i la coordinació general que es duu des de l’ICE de la UB.

Escoltar-nos és la base de la proposta de tutoria personalitzada, basada en la dualitat i en el desig d’escoltar, de comprendre, de no jutjar, i poder transmetre a cadascun dels alumnes “tú m’importes”

Una relació tutorial personalitzada es fonamenta en els eixos vertebradors següents que li donen sentit:

• la confiança, aconseguida mitjançant l’escolta activa
• la mirada capacitadora
• la gestió relacional, amb el reconeixement i la identificació per part del tutor de cadascun dels alumnes del grup-classe sense exclusió

Vídeos d'exemple (Escola els Llorers que va sumar-se al projecte el curs 2017-18):