BULL-S: Test d'Avaluació Sociométrica de la Violència entre Escolars

"El punt de partida del Test Bull-S prové de la necessitat de dur a terme una aproximació avaluativa al fenomen bullying (Olweus, 1993) des d'una perspectiva grupal, que inclogui no sols característiques externes, sinó de la trama relacional dels protagonistes i del conjunt del grup d'iguals on es produeixen les situacions de maltractament (Cerezo, 2001)".

"BULL-S: Test de Evaluación Sociométrica de la Violencia entre Escolares"

El test està dirigit a tots els elements personals que integren el grup-aula, i no sols cap a l'agressor i la víctima. Recull informació de diverses dimensions de la situació. Part de l'estudi sociomètric dels components i del nivell de cohesió del grup; avalua les condicions soci-afectives de les situacions d'agressió-victimització; aporta informació precisa sobre on es produeixen, la seva magnitud i freqüència, i indaga en la percepció de la gravetat atribuïda a la violència interpersonal.

Les seves dades són de gran utilitat per a concretar accions específiques, preventives o d'intervenció, contra el maltractament escolar des d'una perspectiva global, implicant a tots els agents educatius.