Projecte de Convivència en els centres educatius de Catalunya. Nou termini: fins al 30 de juny de 2021.

La nova Resolució, a més de prorrogar el termini un any més (fins al 30 de juny de 2021), fet que suposa una nova oportunitat per aprofitar per abordar-ho, adaptant-se a la nova realitat. També contempla algunes modificacions sobre el text original, a fi d'orientar i concretar els aspectes que cal tenir en compte, principalment pel que fa a la revisió i actualització dels documents del centre (NOFC, PGA, etc.).

Una de les novetats que ens porta aquest curs 2020-21 a Catalunya, és la RESOLUCIÓ EDU/1753/2020, de 16 de juliol, per la qual es modifica la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins del marc del Projecte Educatiu de Centre.

En aquesta modificació el més rellevant és que s'ha prorrogat el termini, inicialment fixat el maig de 2020, però que amb tot el nou escenari causat per la COVID-19 a l'àmbit educatiu, s'ha decidit allargar-ho un any més. Les possibles actuacions que caldrà fer en l'àmbit de centre en molts aspectes estan directament vinculats amb la finalitat d'afavorir i facilitar la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre.

Per tant, els centres educatius del Servei d'Educació de Catalunya han d'implementar el Projecte de Convivència en el marc del seu Projecte Educatiu, com a màxim, fins al 30 de juny de 2021.

Tanmateix, a fi de concretar el marc normatiu del centre, s'han modificat alguns textos on s'aclareix que:

  • Cal revisar i actualitzar les NOFC per tal que contemplin els mecanismes i fórmules per a la prevenció i resolució de conflictes, especialment la mediació o altres iniciatives de resolució pacífica dels conflictes (incideixen en abordar de manera positiva la gestió i resolució de conflictes). Per la seva banda, el Projecte de Convivència (PdC) ha de recollir les mesures i actuacions d'intervenció educativa aplicables en el cas de conductes greument perjudicials per a la convivència.

 

  • També remarca que cal realitzar una detecció i diagnosi de les necessitats del centre a fi d'adaptar a la seva realitat i necessitats específiques els protocols de prevenció, detecció i intervenció en situacions de conflicte greument perjudicials per a la convivència.

 

  • La direcció del centre pot plantejar la creació d'un grup participat i/o de comissions mixtes de treball per a l'elaboració del Projecte de Convivència, tenint en compte a la comunitat educativa a l'hora de fer les modificacions i adaptacions que correspongui i procedir a la seva aprovació definitiva.

 

  • L'avaluació del Projecte de Convivència es realitzarà a partir dels indicadors d'avaluació elaborats per a cada objectiu específic i el seguiment de les mesures, les quals s'han de recollir a la programació general anual del centre (PGA). Els resultats del seguiment i, si escau, les propostes de millora, s'inclouran en la memòria anual del centre.

 

En aquest sentit, des de PDA Bullying volem incidir en els criteris de Promoció del Codi de Bones Pràctiques que cal tenir en compte:

  1. Disposar d’un Pla de Convivència actiu que contempli estratègies de prevenció des d’una perspectiva de benestar.
  2. Adaptar els protocols d’abordatge de tot tipus de violències a la pròpia realitat interna tant en prevenció com en detecció i en actuació.
  3. Revisar i actualitzar de forma periòdica els documents que permeten la implementació del pla de convivència i dels protocols d’abordatge del conflicte.
  4. Avaluar els factors protectors que permeten el desenvolupament saludable de la comunitat i analitzar els factors de risc que sustenten i agreugen el fenomen Bullying.