Abordatge Integral Bullying

La formació per Superar el Bullying és una proposta de SEER dividida en dos nivells de profunditat, un nivell I d'aporpament bàsic i un nivell II d'aprofundiment. Conté elements de desenvolupament socioemocional com a eina clau en l'abordatge de l'assetjament.

La formacio de SEER és una formació molt pràctica que s'ofereix en un format combinat presencial i no presencial. El nivell I són 20h totals de formació i el nivell II són 30h totals. Pots accedir al nivell II si ja tens formació de base.

Els objectius principals són:

 • Conscienciar sobre la rellevància del fenomen bullying.
 • Dotar d’eines de prevenció i model positiu d’intervenció.
 • Dotar d’eines per a la detecció i diagnòstic de cas.
 • Dotar d’unes pautes bàsiques per afrontar un cas de bullying (actuació).
 • Mostrar l’educació emocional com un actiu per la prevenció, detecció, actuació i reparació en casos d’assetjament.
 • Presentar el Protocol PDA Bullying com eina de bones pràctiques.
 • Dotar d’eines per al diagnòstic i la tipificació de cas.
 • Desenvolupar habilitats per a l’acompanyament i seguiment de processos individuals i familiars.
 • Fomentar el treball de desenvolupament socioemocional com actiu per l’abordatge integral del protocol PDA.
 • Treballar l’aplicació del Protocol PDA Bullying com eina de bones pràctiques.

Els blocs de contingut del Nivell I es divideixen en:

 • L’assetjament entre iguals: eines per a la comprensió dels agents implicats (agressor/a, víctima, espectadors/es).
 • Propostes de prevenció: factors protectors i actius pel benestar.
 • Eines per a la detecció i el diagnòstic (tipificació).
 • Eines per a la intervenció amb els diferents agents (implicats/des i cercles d’acció).
 • Eines per a la restauració i comprensió del dolor.

Els blocs de contingut del Nivell II es divideixen en:

 • Model SEER de prevenció d’assetjament entre iguals.
 • Indicadors de qualitat PDA Bullying.
 • Factors de risc i factors protectors (xarxes socials).
 • Model SEER de tipificació de maltractament.
 • Protocol PDA Bullying: Actuació.
 • Eines per a l’acompanyament individual i familiar dels agents implicats (agressor/a, víctima, espectadors/es).
 • Desenvolupament socioemocional en la reparació del dolor.

 

Les properes edicions i el formulari d'inscripció ho pots trobar a la web de SEER: www.salutieducacioemocional.com