Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el ciberassetjament entre iguals, del Consorci d'Educació de Barcelona

El Consorci d’Educació de Barcelona, tenint present el protocol establert pel Departament d’Educació, ha contextualitzat aquest protocol a la ciutat de Barcelona. Així, l’objecte d’aquest protocol és definir les responsabilitats i procediment d’actuació per atendre les situacions d’assetjament escolar entre iguals, que es produeixin entre alumnes de centres públics o entre alumnes de centres privats a la ciutat de Barcelona.

Descarregar el Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals (CEB)

Respecte al procediment d’actuació es vol destacar el següent:

  • La creació d’un formulari i un circuit de comunicació per tal de fer un seguiment de tot el procés: des que s’activa el protocol fins que es tanca amb les seves conclusions i propostes de millora.
  • Posar en rellevància l’equip de valoració en aquest procés i la seva composició. Incloure en aquest equip un membre docent de la comissió de convivència.
  • L’informe que haurà d’emetre l’equip de valoració haurà de plasmar.
    • Mesures de protecció, atenció i educatives per l’alumne/a amb el rol d’assetjat i l’alumne/a amb el rol d’assetjador.
    • Si escau, propostes de millora en les actuacions que s’han dut a terme a l’aula i al centre en la detecció i prevenció de l’assetjament escolar.

Per acabar, es vol destacar el paper fonamental que la Inspecció i l’EAP tenen en tot aquest procés; des de l’acompanyament i l’assessorament.

Altres documents:

Procés de valoració:

Fases intervenció:

Protocols associats:

Programes i projectes de prevenció: