"Percepción de docentes y estudiantes sobre el ciberacoso. Estrategias de intervención en Primaria y Secundaria" (Article científic)

Actualment els centres educatius tenen el repte d'enfrontar-se al fenomen del ciberassetjament, cada vegada més present entre els adolescents. El present estudi analitza la percepció del professorat i de l'alumnat i les estratègies que tots dos col·lectius utilitzen per a afrontar-lo.

"Percepción de docentes y estudiantes sobre el ciberacoso. Estrategias de intervención en Primaria y Secundaria"

Aquesta investigació, tractant de cobrir aquesta manca, analitza la visió que professors i estudiants de primària i secundària tenen sobre les causes que atribueixen al ciberassetjament i les estratègies d'intervenció i afrontament que empren.

Per a aconseguir aquest propòsit general es plantegen els següents objectius específics:

  • Analitzar la percepció dels docents sobre les atribucions causals del ciberassetjament de manera global i per etapa educativa i titularitat del centre.
  • Analitzar les atribucions causals de l'alumnat implicat en ciberassetjament.
  • Conèixer les estratègies d'intervenció que empra el professorat (centre i professors) i si existeixen diferències per etapa educativa, titularitat i sexe.
  • Conèixer les estratègies d'afrontament de l'alumnat davant el ciberassetjament.