"Ciberacoso. Aproximación a un estudio comparado: Latinoamérica y España"

Albert Clemente Soriano, llicenciat en Criminologia i professor del Màster Universitari en Criminologia de la Universitat de València, ens mostra en aquesta recerca una comparativa del ciberassetjament entre Espanya i alguns països de Llatinoamèrica.

"Ciberacoso. Aproximación a un estudio comparado: Latinoamérica y España"

El ciberassetjament és un tipus de violència entre iguals que la recerca assenyala com una continuació de l'assetjament escolar utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Posseeix unes especials característiques: una major possibilitat d'anonimat, una major audiència en els espectadors i una major dificultat per a escapar, a causa de l'alt impacte i la immediatesa de les TIC. En el present informe, s'estudia la prevalença del ciberassetjament a Llatinoamèrica i. Trobem una alta prevalença a Llatinoamèrica, amb una prevalença màxima entre el 40%-70% a l'Argentina i Colòmbia. A Espanya la prevalença es manté en unes taxes estables del 10%- 15%. Es fan necessaris més estudis a Llatinoamèrica amb mostres representatives i instruments de mesurament que possibilitin la comparació internacional.