ACISE (Associació Catalana d'Infermeria i Salut Escolar)

L'Associació Catalana d'Infermeria i Salut Escolar (ACISE) ha acollit a diversos espais divulgatius propostes formatives de sensibilització, així com taules de treball sobre violències a l'entorn escolar.

Link

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

II JORNADA D’INFERMERIA I SALUT ESCOLAR
Avançant en la salut escolar (09 de novembre de 2019)

Accedeix a la Presentació

Ponència Ramiro Ortegón

 

FUNCIONS DE LA INFERMERIA EN L'ABORDATGE DEL BULLYING:

  • Provenció:

- Implementar programes de desenvolupament d'habilitats per a la vida

- Promoció d'hàbits saludables, en concret: la gestió emocional, i les relacions saludables

  • Sensibilització:

- Crear campanyes i aportar informació

- Formació de famílies

- Formació de professionals

  • Observació:

- Realitzar observacions en la consulta a través d'eines específiques

- Integrar-se en els programes d'observació del benestar presents en els centres i la comunitat

- Formar part de les diferents xarxes comunitàries

  • Diagnòstic:

- Donar suport diagnòstic als equips de valoració de cada projecte socioeducatiu

- Disposar d'eines com: entrevistes estructurades, tests, i d'altres formes d'observació clínica

  • Tipificació:

- Assessorament i suport als equips de valoració de cada projecte socioeducatiu

  • Aturada de la violència i protecció dels implicats/des:

- Presència institucional sense intervenció

- Validació del posicionament a favor de la convivència i en contra de tota forma de violència

  • Reorientar la mirada cap al benestar i implicar en la resolució:

- Donar suport al seguiment que fan els equips de valoració de cada projecte socioeducatiu

- Ser part de l'equip de resposta a través de: Seguiment de cassos i gestió de les derivacions

  • Reparar el dolor i restaurar el benestar:

- Seguiment de les derivacions

- Seguiment d'objectius pedagògics (individual, família i grup)

- Seguiment d'objectius terapèutics (individual, família i grup)