Programa PDA Bullying (SEER)

El Programa PDA Bullying de SEER és una proposta d'abordatge integral del bullying que contempla el treball amb tota la comunitat educativa: alumnat, famílies, educadors/es, a més a més de la revisió dels protocols del centre o servei/equipament.

Programa PDA Bullying SEER

 

SEER fa una proposta d'abordatge per superar del bullying (veure catàleg) relacionada amb cada àmbit del Protocol PDA Bullying, i d'aplicació a totes les etapes educatives, així com al sector comunitari. Podeu accedir a informació a través de la seva web (www.salutieducacioemocional.com) o contactar directament a: equipseer@salutieducacioemocional.com

 

 

PROVENCIÓ

Projectes integrals (∫) i Projectes x(2): Educació Emocional

La proposta de SEER convida a incloure en les aules accions educatives de desenvolupament socioemocional amb el suport i de la tutoria. També aporta materials pedagògics i unitats didàctiques de suport.

Formació Educació Emocional i Abordatge del Conflicte

La proposta de SEER contempla la formació per a famílies i per a educadors/es aportant eines socioemocionals, de mediació, a nivell disciplinari des d'una mirada restaurativa, i amb una perspectiva dialògica.

Assessorament en protocol

El model SEER a través de l'assessorament a centres i serveis/equipaments acompanya a integrar l'estratègia d'actuació dins el Pla de Convivència i a adaptar els protocols a la pròpia realitat interna. Facilita indicadors per l'avaluació i el suport de cas. També acompanya el mapeig d'actius de territori.

Model SEER de Prevenció Integral del Maltractament

SEER aporta un model teòric que contempla els elements indispensables per a la prevenció integral del Bullying i d'altres tipus de maltractaments.

SENSIBILITZACIÓ

Accions dins les aules

La proposta de SEER ofereix la possibilitat de treballar dins els centres educatius a través de Tallers i Jornades educatives, a la vegada que ofereix materials de suport i unitats didàctiques per a l'abordatge des de la tutoria o les especialitats.

Formació  Bullying i Ciberbullying

SEER compta amb la formació específica per a famílies i educadors/es en la resposta integral del bullying, treballant la temàtica també a un caire sensibilitzador conscienciant del fenomen social i de les eines necessàries per abordar-lo.

 

EINES COMUNICACIÓ

Formació i Tallers Detecció

SEER promou el treball a través de sociogrames actius, dinàmiques i activitats que ajuden a observar el moment relacional d'un grup en relació al seu benestar, i des d'una perspectiva sistèmica. Ofereix tallers específics i formació al professorat.

Assessorament Pla de Convivència

SEER a través d'acompanyar el disseny i la millora dels plans de convivència afavoreix l'evolució positiva en el treball dels canals de comunicació que permeten rebre alertes per part de tota la comunitat educativa.

SITUACIONS D'ALERTA

Assessorament i Formació Circuits

SEER afirma que el protocol s'ha d'activar em fase de situació d'alerta. Ofereix assessorament i formació envers a la millora dels circuits i la preparació dels professionals per donar resposta.

TIPIFICACIÓ

Model SEER de Tipificació

SEER aporta un model teòric que defineix els elements claus per a la tipificació de bullying i ciberbullying. Aporta eines de consens interprofessional que ajuden a definir objectius pedagògics per a l'actuació.

Formació

SEER proposa formació als equip de valoració i als equips de intervenció per abordar de forma més integral i coordinada les accions de reparació.

Eines Diagnòstiques

SEER, en cas que no hagin estat efectives les eines del propi centre o servei/equipament, ofereix la possibilitat de treballar amb un taller diagnòstic amb informe de cas.

Assessorament protocol i Assessorament de cas

SEER ofereix la possibilitat d'assessorar a l'equip de valoració i participar de les reunions coordinatives que avaluen i dissenyen l'estratègia d'actuació, així com planifiquen el seguiment i la documentació. 

 

ATURAR VIOLÈNCIA I PROTEGIR IMPLICATS/DES

Suport i Assessorament

SEER disposa d'un equip de professionals especialitzats/des en el disseny d'estratègies que assegurin la protecció dels agents que participen, dona suport als equip de valoració i als equips d'intervenció a través de l'assessorament.

Accions a l'aula

En cas que sigui necessari, i sobretot, si SEER ja és un referent pedagògic dels alumnes implicats/des, pot entrar dins les aules com a suport pedagògic per realitzar accions educatives específiques per a fomentar la consciència emocional, element indispensable en l'aturada de la violència. La recomanació és que aquestes accions les facin els referents pedagògics del propi centre.

ACTIVAR L'ESPECTADOR/A I IMPLICAR EN LA RESOLUCIÓ

Suport i Assessorament

SEER assessora a través d'unitats didàctiques les accions que es poden desenvolupar dins i fora les aules per part dels educadors/es de referència.

Accions a l'aula

En cas que sigui necessari, i sobretot, si SEER ja és un referent pedagògic dels alumnes implicats/des, pot entrar dins les aules com a suport pedagògic per realitzar accions educatives específiques per a fomentar l'elecció personal, element indispensable en el canvi de mirada i el reenfocament cap al benestar. La recomanació és que aquestes accions les facin els referents pedagògics del propi centre.

REPARAR EL DOLOR I RESTAURAR EL BENESTAR

Suport i Assessorament

SEER assessora a través d'unitats didàctiques les accions que es poden desenvolupar dins i fora les aules per part dels educadors/es de referència.

Accions a l'aula

SEER és especialista en entrar a treballar en grups per promoure espais de responsabilitat on, a través de l'educació emocional, es permetin abraçar les emocions dolgudes, sempre des d'un lloc i un ambient de confiança i seguretat. A l'hora, també treballa la promoció del desenvolupament d'habilitats socioemocionals per a la millora personal i de grup.

Assessorament Familiar (EAAF)

SEER en el marc de l'EAAF (Espai d'Assessorament i Acompanyament Familiar) ofereix la possibilitat de fer un acompanyament a les famílies, formant part així de les estratègies de derivació que superen les competències del propi centre.

Acompanyament Individual (EAAF)

SEER pot ser un referent de suport individual que, des d'una perspectiva pedagògica, pugui fer acompanyament a qui havia estat en rol d'agressor/a o qui havia estat en rol de víctima, per afavorir la restauració del benestar i el desenvolupament personal.

 


Experiències i aplicació

El Programa PDA Bullying de SEER s'ha aplicat sobretot a Catalunya amb una experiència pràctica en el treball del bullying des del 2006 on ja s'aplicaven estratègies integrals de desenvolupament socioemocional per prevenir tot tipus de conflictes dins i fora les aules.

Recentment, durant els cursos 2016-18 ha tingut ressò mediàtic gràcies a l'aplicació del programa en el marc del projecte pilot "jo a això no hi jugo" de Save The Children, organització de renom internacional que va publicar al 2016 el seu informe sobre el bullying, també amb la col·laboració de SEER en les accions educatives dins les aules. El programa va comptar amb el suport del Consorci d'Educació de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona.

Us deixem aquest reportatge de TV3 on es mostra una part del treball, el fet amb les famílies i dins les aules.

 

Podeu veure també la noticia de l'acte de certificació dels centres educatius participants del programa a Barcelona durant el curs 2017-18. 

 

Per saber més et convidem a veure la revista Àmbits de Psicopedagogia i Orientació de l’Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació (ACPO) que publica el seu número 49 on recull un article amb les idees claus que es van apliar del programa en les escoles de Barcelona:

Programa PDA BULLYING
Una proposta de bones pràctiques per a superar l'assetjament escolar


Avaluació del programa segons el codi de bones pràctiques

Ofereix eines que aborden aquesta bona pràctica

Ofereix eines no específiques per abordar aquesta bona pràctica

No ofereix eines que aborden aquesta bona pràctica

 

Programa PDA Bullying SEER® 

PROMOCIÓ Disposar d’un Pla de Convivència actiu que contempli estratègies de prevenció des d’una perspectiva de benestar.
Adaptar els protocols d’abordatge de tot tipus de violències a la pròpia realitat interna tant en prevenció com en detecció i en actuació.
Revisar i actualitzar de forma periòdica els documents que permeten la implementació del pla de convivència i dels protocols d’abordatge del conflicte.
Avaluar els factors protectors que permeten el desenvolupament saludable de la comunitat i analitzar els factors de risc que sustenten i agreugen el fenomen Bullying.

 

PREVENCIÓ Aplicar projectes “proventius” que col·laborin en el creixement personal de l’alumnat i la resta de la comunitat educativa.
* Desenvolupament d’habilitats per sostenir i potenciar el benestar individual i de grup dins i fora les xarxes.
Realitzar accions de “sensibilització”, específiques i continuades, envers l’assetjament i el ciberassetjament.
Potenciar models que permetin l’abordatge integral el conflicte.
* Model dialògic, socioemocional, de mediació, disciplinari.
Contemplar la formació continuada dels agents familiars, socials, educatius, de salut, de seguretat i de servei.

 

DETECCIÓ Afavorir l'empoderament dels infants i joves a fi d'alertar de situacions de risc (a través de canals de comunicació presencials i no presencials) potenciant la presència protectora de l'adult en un marc de convivència.
Fomentar específicament el desenvolupament d’habilitats en la participació activa i la comunicació en entorns digitals.
Observar el benestar a través d’eines que mesurin el moment relacional dels sistemes (comunitat educativa i grups d’infants i joves).
Disposar d'un equip de valoració, format i preparat, que donant resposta davant les alertes, pugui plantejar objectius pedagògics i definir intervencions per la resolució positiva d'un cas.
* Coordinar, documentar, definir una estratègia, fer seguiment i avaluar.

 

ACTUACIÓ Donar resposta un cop s’ha tipificat un cas mitjançant un equip preparat per la intervenció.
Disposar d’una estratègia enfocada cap al benestar en la resolució d’un cas.
Acompanyar la reparació del dolor i la restauració del benestar des de les pròpies competències.
Potenciar el mapeig d’actius de territori a fi de disposar d’una xarxa activa de suport i derivació.d’actius de territori a fi de disposar d’una xarxa activa de suport i derivació.