Informe sobre Assetjament Escolar de la Comissió de Treball del Consell Educatiu Municipal de Barcelona (CEMB, 2020)

El Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB) és un òrgan de participació ciutadana que representa la comunitat educativa, amb funcions assessores i consultives relacionades amb diferents administracions educatives de Barcelona i de Catalunya. El 2020 es va posar en marxa la Comissió d’Assetjament Escolar que ha dut a terme tres sessions de treball amb una triple finalitat: acotar el tema, conèixer el que s’està fent, i, de manera més específica, elaborar propostes. El present document constitueix el recull del treball realitzat durant aquestes sessions.

Veure Informe sobre Assetjament Escolar de la Comissió de Treball del Consell Educatiu Municipal de Barcelona

L'informe analitza la Situació global de l’assetjament a Barcelona, amb les seves mancances i necessitats, tot plantejant una sèrie de propostes com:

 • Elaborar un estudi per dimensionar la situació de l’assetjament escolar.
 • Crear un observatori sobre l’assetjament escolar.
 • Elaborar una “declaració de Barcelona” en la línia que esdevingui un municipi model i referent en l’abordatge de l’assetjament escolar.

A partir del debat generat a la Comissió en les sessions de treball, es fa un recull d'iniciatives de Prevenció de l’assetjament escolar, amb més propostes concretes:

 • Millorar el grau de coneixement sobre què és l’assetjament i sobre les eines i els circuits disponibles entre tots els agents de la comunitat educativa mitjançant una campanya informativa específica que inclogui el Protocol del Consorci.
 • Millorar la formació de tots els agents de la comunitat educativa amb relació a l’assetjament.
 • Millorar l’accés de les AFA als programes preventius.

Es fa el mateix també amb la Intervenció en casos d’assetjament escolar:

 • Aclarir de manera més explícita el procediment d’activació del Protocol.
 • Encoratjar que persones externes al centre participin en l’equip de valoració, una vegada activat el protocol.
 • Establir un criteri al voltant de la denúncia dels fets per la via penal.
 • Establir espais de coordinació entre els diferents agents implicats en la intervenció.

I per últim, es fa el mateix amb propostes sobre el Seguiment dels casos:

 • Garantir la reparació a la víctima.
 • Garantir una atenció especialitzada i gratuïta posterior.
 • Garantir un treball a posteriori amb les persones assetjadores i amb el grup classe.

En tots els casos, es fa referència a algunes iniciatives existents i es fan aportacions relatives a cadascuna de les 13 propostes plantejades.

La Comissió ha fet palès el compromís dels diferents sectors en la promoció del benestar a les escoles. És aquest esperit el que s'ha volgut traslladar en aquest document, per ser llegit en clau molt pràctica, com una manera de començar a fer petits passos amb les propostes formulades, i també en clau d’esforç col·lectiu per transformar la convivència a les escoles.

S'ha establert també la Comissió de Treball Educació Emocional i Salut Mental a les Escoles.

Pla de treball:
Dilluns 25 de gener  de  2021 Veure acta
Dilluns 22 de febrer de 2021 Veure acta
Dilluns  22 de març de 2021 Veure acta
Dilluns 26 d’abril de 2021 Veure acta
Dilluns 31 de maig de 2021 Veure acta
Dilluns 12 de juliol de 2021 Veure acta