Curs "Mediación Escolar"

La mediació escolar és una iniciativa que proposa solucionar els problemes a l’aula a través del diàleg i l’acord mutu. Des de Mediación Escolar, s’ofereix un curs i diversos recursos perquè famílies, professorat i alumnes puguin formar-se com a mediadors.

www.mediacionescolar.org

La web Mediación Escolar ofereix recursos per formar a alumnes, professors i famílies en la resolució de conflictes en el centres educatius. La mediació escolar, com a tal, es podria definir com una estratègia de resolució de conflictes en la que els implicats en aquests s’asseuen per parlar-ne, acompanyats d’un mediador. En aquest cas, el mediador ha de crear i mantenir el clima adient perquè es pugui trobar solució al problema i han de col·laborar amb les parts implicades perquè s’arribi a un acord positiu i realista. D’aqueta manera, s’aconsegueix un clima escolar pacífic i productiu, i es redueix el fracàs escolar i les possibilitats de trobar-se amb casos de bullying i ciberbullying

Perquè la mediació sigui completament efectiva, la persona mediadora ha de tenir una formació prèvia. La web Mediación Escolar ofereix aquest tipus de formació a través d’un curs online que consta de quatre hores de vídeos de qualitat i trenta classes d’entre deu i quinze minuts. A la vegada, ofereix un sistema d’autoavaluació per anar avançant a mida que es superen les unitats temàtiques. D’altra banda, el curs ofereix una sèrie d’articles sobre la mediació escolar i d’altres que analitzen la posada en pràctica d’aquestes habilitats en casos reals.

A més a més, des de la mateixa plataforma posen a l’abast de qualsevol usuari diferents documents i articles que parlen sobre la importància de la mediació en l’entorn acadèmic, així com ressenyes de llibres i materials que serveixen per entendre els fonaments dels sistemes de mediació i els seus beneficis en diferents centres educatius.

Per tant, la mediació escolar és un procés tan important com efectiu, que propicia un clima favorable entre alumnes, professors i famílies, afavoreix la preocupació pels altres, busca estratègies per solucionar problemes de manera no violenta, millora les habilitats socials, potencia la responsabilitat en els alumnes... I, gràcies a la mediació, els conflictes tendeixen a disminuir.

Iniciatives com la d’aquesta web o la de les jornades “Mediació escolar i noves tecnologies” (duta a terme el passat juliol) ajuden a solucionar i prevenir conflictes que podrien transformar-se en casos d’assetjament escolar i ciberbullying. D’altre banda, i en la línia de posar a l’abast recursos de professors, alumnes i famílies, existeix Rebost Digital, que proporciona mitjans digitals organitzats per temàtiques i cursos.