Protocol Municipal de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró, un exemple qualitat

Presentació de la 3a Edició del Protocol Municipal per a la prevenció de l’Assetjament entre iguals i la promoció de la Convivència al municipi de Castell-Platja d'Aro i S’Agaró

El passat 27 de gener de 2022 la Plataforma PDA Bullying va col·laborar en la presentació de la tercera edició del Protocol Municipal per a la prevenció de l’Assetjament entre iguals i la promoció de la Convivència Castell-Platja d'Aro i S’Agaró.

Des de PDA Bullying prenem com a exemple aquesta aplicació integral del Protocol Municipal de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró i en ressaltem la transferibilitat a altres territoris.

QUÈ FA QUE EL PROTOCOL MUNICIPAL DE CASTELL-PLATJA D’ARO I S’AGARÓ SIGUI UNA POLÍTICA D’ABORDATGE DEL BULLYING PIONERA A TOT L'ESTAT?

 • La Xarxa Municipal per la Promoció de la Convivència de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha estat assessorada i acompanyada per la Plataforma PDA Bullying en l’elaboració de la 2a i la 3a edició d’aquest protocol municipal.
 • És un protocol que aposta pel treball en xarxa de tots els agents i institucions del municipi com a estratègia per aconseguir un mateix objectiu: la millora de la qualitat de vida dels infants i els adolescents del municipi.

“El treball en xarxa multiplica l’efectivitat de les nostres accions. El model de prevenció de l’assetjament entre iguals de Castell-Platja d’Aroi S’Agaró és plenament funcional i replicable”

M. H. Sr. Maurici Jiménez. Alcalde de Castell-Platja d’Aro i S'Agaró

 • Els factors clau que promou aquest Protocol són:
  1. La formació de professionals i famílies en educació emocional.
  2. La implementació de projectes educatius per infants i adolescents amb l’objectiu de desenvolupar habilitats socioemocionals que els acompanyin a gestionar diferents situacions.
 1. Des de PDA Bullying i Equip SEER (entitat gestora de PDA Bullying) entenem que l’educació emocional és un dels factors protectors més importants per promoure la convivència i poder-nos enfocar cap al benestar. Segons com gestionem les situacions de la vida diària estem ajudant a prevenir, detectar i actuar davant situacions de maltractament.

“Exposem que la formació en Educació Emocional als diferents agents comunitaris del municipi, ha sigut un factor clau en la transformació de l’acompanyament de processos emocionals i realitats sentides dels infants i adolescents del territori. Permet que els diferents agents comunitaris puguin enriquir-se primer d’un creixement personal com a individus, i després com a professionals en relació amb la gestió de processos emocionals des de l’acompanyament i expressió emocional dels infants i joves. 

Sra. Pilar Poyatos Casas, cap de la Unitat de Dinamització Comunitària a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i S'Agaró

El treball previ amb els diferents agents, ha sigut clau per aconseguir que les persones que treballen i col·laboren als diferents serveis socioeducatius d’infants, joves i famílies del municipi puguin esdevenir agents educatius actius en la promoció del benestar i la prevenció de l’assetjament.

PDA Bullying ha format i acompanyat als equips de valoració dels centres educatius i a La Xarxa Municipal per la Promoció de la Convivència de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro en l’assessorament del protocol de Prevenció, Detecció i Actuació de l’assetjament entre iguals. Equip SEER (entitat gestora de PDA Bullying) s’ha encarregat de la formació en educació emocional dirigida als docents, els representants de la policia local i Mossos d’Esquadra, els monitors/es d’entitats esportives, famílies, infants i adolescents, i professionals de diferents àmbits com ara psicòlogues, treballadores socials i educadores socials de Serveis de Benestar Social.

 

Protocol 2022-2024
Accés Protocol

QUINES CARACTERÍSTIQUES TÉ EL PROTOCOL?

 • Consta de tres fases de resposta:

“El protocol PDA Bullying és circular. Després  de l’actuació davant d’un cas continua la prevenció per seguir amb la nostra tasca en pro de la convivència”.

 • Inicia en la PREVENCIÓ quan no hi ha presència de cap alerta per treballar la promoció del benestar. Es divideix en dues fases:
  • Provenció: Educar el desenvolupament d’estratègies que donin resposta als conflictes des dels propis potencials (habilitats, capacitats, fortaleses, etc.).
  • Sensibilització: Prendre consciència des del sentir-se i sentir a l’altre per veure la importància del fenomen Bullying a la societat i el valor que té dins el grup.
 • Continua amb la part més preventiva de la DETECCIÓ:
  • Observació: Conjunt d’eines que serveixen per reconèixer un problema o dificultat del sistema (persona, grup, institució), i comunicar-se de forma oberta i bidireccional.
 • La resposta a un cas s'activa des de la DETECCIÓ d'una situació d'alerta:
  • Diagnòstic: Obtenir informació per poder tipificar (vegeu més a l’Annex 1).
  • Tipificació: Classificació de la situació (realitat objectiva + realitat subjectiva) segons els tipus de violències rebudes i la situació de maltractament, els entorns i canals i el tipus de relació que es genera (vegeu més a l’Annex 2). La detecció finalitza amb la definició d’objectius pedagògics i d’un equip d’intervenció.
 • La fase d’ACTUACIÓ del protocol PDA Bullying té una mirada restaurativa que consisteix en:
  • Aturar la violència i protegir als implicats: Processos i accions destinades a cessar la violència, així com a la protecció de la persona en situació de víctima (no revictimització), la persona en rol d’agressor/a (no criminalització) i les persones en rol d’espectadors/es (no perjudici).
  • Activar mirada de benestar i implicar a tothom en la resolució: Activar tots els nivells d’acció (institució, grup i individu) cap a l’objectiu de benestar i implicar a tots els agents en les estratègies de resolució que permetin sanar el sistema.
  • Reparar el dolor i restaurar el benestar: Afavorir en tots els nivells d’acció i tots els agents implicats/des espais de reflexió que permetin observar el dolor des del benestar sentit, restablint així la força, la voluntat i la motivació per la felicitat.

El protocol de Castell-Platja d'Aro i S’Agaró és un exemple de l’aplicació del Protocol PDA Bullying integrant a tota la xarxa municipal.

(Aplicació pràctica del circuit municipal a l’Institut Ridaura de Castell-Platja d’Aro. Explicació al vídeo de la presentació del protocol a partir del minut 32.)

Integra la incorporació del mapeig d'actius que es tradueix en un esquema que porta tota aquesta informació a la pràctica i especifica en quins moments ha d’intervenir cada equip, a més de recollir algunes propostes pedagògiques concretes que s’han de tenir presents (pàgina 13)

Cal remarcar que derivat de l’aplicació d’aquest protocol al municipi de Castell-Platja d’Aro, i S’Agaró, les següents institucions gaudeixen d’algun dels certificats PDA Bullying:

La certificació és un estat en el qual s'accedeix després d'haver-se avaluat l’aplicació de bones pràctiques en prevenció, detecció i actuació.  L’estat de certificació atorgat per la Plataforma PDA Bullying valida l'aplicació de bones pràctiques PDA i esdevé un element de visibilització i altaveu de qualitat pedagògica en l’abordatge del bullying.

Des de PDA Bullying convidem a qualsevol centre o projecte educatiu, recurs, xarxa de convivència, o empresa, que compleixi amb els 16 els indicadors del Codi de Bones Pràctiques PDA Bullying que contacti amb nosaltres per tal de seguir reconeixent l’aplicació de bones pràctiques en prevenció, detecció i actuació al nostre territori.

 

Publicat el 21 de març de 2022
Ariadna Troya