Política de Privacitat

“PDA BULLYING” es troba profundament compromesa amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679 i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals (LOPD i GDD). De conformitat amb aquestes normatives, informem que la utilització de la nostra pàgina web pot requerir que es facilitin unes certes dades personals a través de formularis de registre o contacte, o mitjançant l'enviament d'emails, i que aquests seran objecte de tractament per “PDA BULLYING”, Responsable del tractament, les dades del qual són:

-Denominació Social: ASSOCIACIÓ PDA BULLYING

-CIF / NIF / NIE: G67425249
-Nom Comercial: PDA BULLYING
-Domicili Social: c/ Jaume Fabre, 2, 9º 6ª, 08019, Barcelona.

-eMail: programa@pdabullying.com
-Formulari de contacte online: https://pdabullying.com/es/contacto


OBTENCIÓ I TRACTAMENT DE DADES

“PDA BULLYING”, com a Responsable del Tractament, té el deure d'informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme, bé sigui mitjançant l'enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. S'obtindran únicament les dades precises per a poder realitzar el servei contractat, o per a poder respondre adequadament a la petició d'informació realitzada per l'Usuari.

 

Formularis de contacte/email

Finalitat: Donar contestació a la seva sol·licitud d'informació realitzada a través del nostre/s formulari/s de contacte.

Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de l'Usuari, que podrà revocar en qualsevol moment.

Cesió de dades: Les dades personals seran tractats a través de servidors gestionats per IONOS, que tindrà la consideració d'Encarregat del Tractament.

 

Formularis d'alta en llista de correu (newsletter)

Finalitat: Enviament de comunicacions comercials d'interès per a l'Usuari. Tal com estableix la LSSICE, “PDA BULLYING” es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals. A aquest efecte, no serà considerada com a comunicació comercial la informació enviada als clients per al manteniment de la relació contractual existent.

Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de l'Usuari, que podrà revocar en qualsevol moment.

Cesió de dades: Les dades personals seran tractats a través de servidors gestionats per Mailchimp, que tindrà la consideració d'Encarregat del Tractament.

 

Formularis de registre/alta de client

Finalitats:

 • Gestionar la seva alta d'Usuari en la nostra pàgina web.
 • Gestionar les compres realitzades en la nostra pàgina web.
 • Proporcionar informació sobre la tramitació i l'estat de les compres.
 • Registre històric de les compres realitzades en la nostra pàgina web.
 • Enviament de comunicacions via email i/o telèfon, amb la finalitat d'informar l'Usuari de possibles incidències, errors, problemes i/o estat de les comandes.

Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és l'execució d'un contracte.

Cesió de dades: “PDA BULLYING” no cedirà ni comunicarà a cap tercer les teves dades, excepte en els casos legalment previstos o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un Encarregat de Tractament. Així, l'Usuari accepta que alguns de les dades personals recaptades siguin facilitats a aquests Encarregats del Tractament (plataformes de pagament, gestoria, intermediaris, etc.), quan sigui necessari per a l'efectiva realització del servei contractat. L'usuari accepta també que algun dels serveis puguin ser, totalment o parcialment, subcontractats a altres persones o empreses, que tindran la consideració d'Encarregats del Tractament, amb els quals s'ha convingut el corresponent contracte de confidencialitat, o adherit a les seves polítiques de privacitat, establertes en les seves respectives pàgines web. Compartim dades amb Salut i Educació Emocional S.L (SEER), Fundación Aprender a Mirar (FAAM) i l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, entitats gestores de la plataforma col·laborativa PDA BULLYING. L'usuari podrà negar-se a la cessió de les teves dades als Encarregats del Tractament, mitjançant petició escrita, per qualsevol dels mitjans anteriorment referenciats.

A més, en aquells casos en què sigui necessari, les dades de Clients podran ser cedits a determinats organismes, en compliment una obligació legal: Agència Tributària Espanyola, entitats bancàries, Inspecció de Treball, etc.

 

MESURES DE SEGURETAT

S'informa els usuaris que, en “PDA BULLYING”, es han adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al que es disposa en la normativa de protecció de dades. Les dades personals que es recullen en els formularis són objecte de tractament, únicament, per part del personal de “PDA BULLYING” o dels Encarregats del Tractament aquí establecidos.

Se han adoptat les mesures de seguretat adequades a les dades que es faciliten i, a més, s'han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten.

El Lloc web de “PDA BULLYING” compte, a més amb un xifratge SSL, que permet a l'Usuari l'enviament segur de les seves dades personals a través dels formularis de contacte del lloc web.


VERACITAT DE LES DADES

L'Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes i es compromet a mantenir-los actualitzats. L'usuari respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l'únic responsable de quants conflictes o litigis poguessin resultar per la falsedat d'aquests. És important que, perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l'usuari informe a “PDA BULLYING” sempre que hi hagi hagut alguna modificació en aquests.


EXERCICI DE DRETS

La LOPD i el RGPD concedeixen als interessats la possibilitat d'exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. Per a això, l'usuari haurà de dirigir-se, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), mitjançant correu electrònic a programa@pdabullying.com, o bé mitjançant comunicació escrita a l'adreça que apareix en el nostre Avís Legal. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: nom i cognoms de l'Usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L'exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi Usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l'Usuari, aportant-se la documentació que acrediti aquesta representació.

L'usuari podrà sol·licitar l'exercici dels drets següents:

 • Derecho a solicitar el acceso a los datos personales.
 • Derecho a solicitar su rectificación (en caso de que sean incorrectos) o supresión.
 • Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente serán conservados por “PDA BULLYING” para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
 • Derecho a oponerse al tratamiento: “PDA BULLYING” dejará de tratar sus datos, salvo que por motivos legítimos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones se tengan que seguir tratando.
 • Derecho a la portabilidad de los datos: en caso de que quiera que sus datos sean tratados por otra empresa, “PDA BULLYING” le facilitará la portabilidad de sus datos en formato exportable.

En el cas que s'hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, l'usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què “PDA BULLYING” està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions al Responsable de Seguretat o a l'autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l'Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d'Espanya.


CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades de caràcter personal dels Usuaris que usin el formulari de contacte o d'alta en el butlletí seran tractats durant el temps estrictament necessari per a atendre la sol·licitud d'informació, o fins que es revoqui el consentiment atorgat.

Per part seva, les dades de caràcter personal del Client seran tractats fins que finalitzi la relació contractual. El període de conservació de les dades personals serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

 • 4 anys: Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (obligaciones en materia de afiliación, altas, bajas, cotización, pago de salarios…); Arts. 66 y sig. Ley General Tributaria (libros de contabilidad…)
 • 5 anys: Art. 1964 Código Civil (acciones personales sin plazo especial)
 • 6 anys: Art. 30 Código de Comercio (libros de contabilidad, facturas…)
 • 10 anys: Art. 25 Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
 • Sense termini: dades desagregades i anonimitzades.

En el cas que es tractin dades de candidats (C.V.), “PDA BULLYING” podrà mantenir emmagatzemat el seu currículum un màxim de dos anys per a incorporar-lo a futures convocatòries, tret que el candidat es manifesti en contra.


XARXES SOCIALS

“PDA BULLYING” compta amb perfil en les principals xarxes socials d'Internet (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), reconeixent-se en tots els casos Responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d'usuaris (d'ara endavant, seguidors) publicats per “PDA BULLYING”.

La finalitat del tractament de dades per part de “PDA BULLYING”, quan la llei no ho prohibeixi, serà la d'informar els seus seguidors sobre les seves activitats i ofertes, per qualsevol via que la xarxa social permeti, així com prestar servei personalitzat d'atenció al client. La base jurídica que legitima aquest tractament serà el consentiment de l'interessat, que podrà revocar en qualsevol moment.

En cap cas “PDA BULLYING” extraurà dades de les xarxes socials, tret que s'obtingués puntual i expressament el consentiment de l'usuari per a això (per exemple, per a la realització d'un concurs).


TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

“PDA BULLYING” utilitza els serveis de mailing de https://mailchimp.com/. L'usuari accepta expressament i de manera inequívoca el seu consentiment per al tractament de les seves dades i per a la transferència internacional dels mateixos a aquesta/s empresa/s prestadora/s de serveis.

 

SELECCIÓ DE PERSONAL

L'aspirant que enviï comunicacions electròniques a “PDA BULLYING”, amb la finalitat d'accedir als processos de selecció de personal del responsable, ens autoritza a analitzar els documents que remesos (per exemple, el C.V.), tot el contingut que sigui directament accessible a través de cercadors d'Internet (per exemple, Google), els perfils que mantingui en xarxes socials professionals (per exemple, LinkedIn), les dades obtingudes en les proves d'accés i la informació que reveli en l'entrevista de treball, amb l'objectiu de valorar la seva candidatura i poder, si escau, oferir-li un lloc de treball. En cas que el candidat no sigui seleccionat, “PDA BULLYING” podrà mantenir emmagatzemat la seva C.V. durant un màxim de dos anys, per a incorporar-ho a futures convocatòries, tret que el candidat manifesti el contrari. La base jurídica que legitima aquest tractament serà el consentiment de l'interessat, que podrà revocar en qualsevol moment.

 

CONFIDENCIALITAT

La informació subministrada pel client tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins diferents als aquí descrits. “PDA BULLYING” s'obliga a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l'Usuari, els motius de l'assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquest.


Condicions d'Ús

En aquesta web es detallen els serveis oferts per “PDA BULLYING”. El seu ús implica l'acceptació de les següents condicions, declinant realitzar qualsevol reclamació sobre aquestes. Aquest lloc web conté textos elaborats amb finalitats merament informatius o divulgatius, que poden no reflectir l'estat actual de la legislació o la jurisprudència, i que es refereixen a situacions generals, per la qual cosa el seu contingut no ha de ser aplicat necessàriament per l'Usuari a casos concrets.

a) El uso de esta web está dirigido a personas mayores de edad. Los menores de esta edad no están autorizados a utilizar esta web.

b) “PDA BULLYING” podrá modificar el contenido de la web, sus servicios y productos, tarifas, garantías, etc., en cualquier momento y sin previo aviso.

c) “PDA BULLYING” puede poner a disposición del usuario enlaces u otros elementos que permiten el acceso hacia otros sitios web pertenecientes a terceros. No comercializamos los productos y servicios de dichas páginas enlazadas, ni asumimos ningún tipo de responsabilidad sobre las mismas, ni sobre la información contenida en ellas, ni su veracidad o licitud, ni de cualesquiera efectos que pudieran derivarse. En todo caso, “PDA BULLYING” manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.

d) Los precios indicados en la web, de haberlos, serán válidos salvo error tipográfico, y susceptibles de cambios sin previo aviso.

e) No es necesario registrarse en la web, ni facilitar ningún tipo de dato personal, para navegar por la misma.

f) “PDA BULLYING” no puede garantizar el funcionamiento ininterrumpido o totalmente libre de errores de esta web. Por tanto, no nos hacemos responsables de ningún daño causado por el uso de este sitio.

g) “PDA BULLYING” ofrece sus servicios y productos de manera indefinida, pudiendo, no obstante, suspender la prestación de los mismos, unilateralmente y sin previo aviso.

h) “PDA BULLYING” no se hará responsable de los daños y perjuicios, propios o a terceros, producidos por un mal uso de esta web por parte del Usuario.

i) El Usuario se compromete a no utilizar esta web ni los servicios ofrecidos en ella para la realización de actividades contrarias a la ley, al orden público o a estas condiciones. El Usuario que actúe contra la imagen, buen nombre o reputación de “PDA BULLYING”, así como quien utilice ilícita o fraudulentamente los diseños, logos o contenidos de la web y/o atente en cualquier forma contra los derechos de propiedad intelectual e industrial de la web o de los contenidos y servicios de la misma, será responsable frente a “PDA BULLYING” de su actuación.

j) “PDA BULLYING” no se responsabiliza de los virus que tengan su origen en una transmisión telemática infiltrados por terceros generados con la finalidad de obtener resultados negativos para un sistema informático.

k) “PDA BULLYING” no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo pero no limitativo, en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualesquiera otro medio que permita a terceros publicar contenidos. No obstante y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, “PDA BULLYING” se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el Usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio web.

l) Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. No obstante, “PDA BULLYING” no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso temporal a la página web.

m) El contenido de los artículos publicados en este sitio web no puede ser considerado, en ningún caso, sustitutivo de asesoramiento legal. Si fuera el caso, el Usuario no debe actuar sobre la base de la información contenida en este sitio web sin recurrir previamente al correspondiente asesoramiento profesional.

n) “PDA BULLYING” ser reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a la web y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de advertencia previa, a instancia propia o de un tercero, a aquellos Usuarios que incumplan nuestras Condiciones de Uso.